DESเตือนอย่าปล่อยผ่านผู้บริโภคออนไลน์ถูกหลอกแจ้ง"ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ1212OCC"

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลให้การใช้ชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น ทำธุรกรรมต่างๆ รวมถึง ซื้อ-ขายสินค้า บริการ และสั่งอาหาร ทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่างๆ มากขึ้นอย่างก้าวกระโดด จึงทำให้ช่วงที่ผ่านมา เราจะมักพบเห็นข่าว ผู้บริโภคออนไลน์ถูกหลอกลวงและถูกโกงจากพ่อค้าแม่ค้าหัวใสแทบทุกวัน ทั้งซื้อของแล้วไม่ได้ของสิ้นค้าไม่ตรงปก ถูกหลอกลวงให้กู้เงินออนไลน์ หรือแม้แต่แชร์ลูกโซ่ จนส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและชีวิตอย่างคาดไม่ถึง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ (Online Complaint Center หรือ 1212 occ) ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา พบ ผู้บริโภคออนไลน์แจ้งเรื่องร้องเรียนมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ 1212 OCC ทั้งหมด 28,393 ครั้ง สูงสุดเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการซื้อขายของทางออนไลน์ถึง 62.59 % รองลงมาคือ ปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย 27.06 % และหากลงรายละเอียดของปัญหาการซื้อขายของทางออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่มักเป็นปัญหาการสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้า หรือ ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งไว้ 45% รองลงมาคือสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามที่โฆษณา 29% และนอกจากนี้ จะเป็นปัญหาได้รับสินค้าล่าช้า สินค้าเสียหาย ฯลฯดังนั้น กระทรวงดิจิทัลฯ ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ อย่างมั่นคงปลอดภัย เกิดความเชื่อมั่นในการใช้งาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียบสากล จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะผู้ตกเป็นเหยื่อปัญหาการซื้อขายของออนไลน์ รวมถึงปัญหาภัยคุกคามทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการเยียวยาและได้รับความช่วยเหลือได้เร็วที่สุด จึงมอบนโยบายให้ ETDA โดย ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ 1212 occ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ ก่อนประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองโดยเร็วที่สุด เกิดการสร้างระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพครบวงจรมากยิ่งขึ้น ด้วยการบูรณาการสร้างความร่วมมือในการทำงานคุ้มครองดูแลผู้บริโภคระหว่างหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ล่าสุดได้ผสานความร่วมมือกับ 2 หน่วยงานสำคัญ อย่าง กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) และ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) สู่การยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์เชิงรุก ผ่านความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในมิติต่างๆ ทั้งการให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการจัดการและการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทำให้การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน รวมถึงการรับ-ส่งต่อเคส ระหว่างหน่วยงานมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน เพื่อให้การบรรเทาและการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกิดขึ้นทันที ทั้งยังได้มีการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ระหว่างหน่วยงานด้วย เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งนี้สำหรับประชาชนหรือผู้บริโภคที่สั่งซื้อสินค้า บริการต่างๆ ทางออนไลน์แล้ว เกิดปัญหา ถูกโกง หลอกลวง อย่านิ่งนอนใจ หรือปล่อยความทุกข์ไปกับการบ่น โพสต์ลงโซเชียลมีเดียตามช่องทางต่างๆ เท่านั้น เพราะยังสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือปัญหา หรือขอคำปรึกษาเข้ามาได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ 1212 occ ของ ETDA ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามช่องทางติดต่อต่างๆ ถึง 4 ช่องทาง คือ 1) สายด่วนโทร.1212 2) อีเมล 1212@mdes.go.th 3) เว็บไซต์ https://www.1212occ.com 4) เฟซบุ๊ก “ข้อมูลข่าวสาร 1212 OCC https://www.facebook.com/1212OCC (คุยที่แช็ตบอต m.me/1212OCC) จากนั้นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ จะทำการประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่านเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือและได้รับการเยียวยาอย่างทันท่วงทีมากที่สุด

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow