ระนองดัน"สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง"เข้าชิงสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคปี64/65

วันที่ 22 ก.ย.64 นายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2564/2565 เพื่อรับทราบผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 และผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2564/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จังหวัดระนอง มีสหกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกผลงานดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลระนอง จำกัด และ สหกรณ์บริการผู้ใช้น้ำเกาะพยาม จำกัด โดยที่ประชุมพิจารณาเสนอสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด เข้าการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow