กรมชลฯผันน้ำยมเข้าทุ่งบางระกำลดยอดน้ำสุโขทัย-เจ้าพระยาตอนล่าง

วันที่ 23 ก.ย.64 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล พร้อมด้วยนายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา นายไพฑูรย์ ศรีมุก รองผู้อำนวยการสำงานชลประทานที่ 3 นายโสภัญ ศรีสว่างกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก และนายโสภิญญา เกิดสกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยม ตามข้อสั่งการของ พลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้กำชับให้กรมชลประทาน เร่งบริหารจัดการน้ำ เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัย ควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ฤดูแล้งหน้าให้ได้มากที่สุดดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เนื่องจากยังคงมีปริมาณฝนตกในพื้นที่จ.สุโขทัย อย่างต่อเนื่อง ทำให้ล่าสุด (23 ก.ย.64) อ่างเก็บน้ำแม่มอก ยังคงมีน้ำล้นทางระบายน้ำล้น มีพื้นที่ได้รับผลกระทบท้ายน้ำ บริเวณ อ.ทุ่งเสลี่ยม และ อ.ศรีสำโรง โครงการชลประทานสุโขทัย ได้จัดจราจรน้ำในแม่น้ำยม โดยใช้ประตูระบายน้ำ(ปตร.)บ้านหาดสะพานจันทร์ ที่มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 127.20 ลบ.ม./วินาที ผันน้ำเข้าคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายผ่าน ปตร.คลองหกบาท ในอัตรา 49.59 ลบ.ม./วินาที และระบายลงสู่แม่น้ำยมสายหลัก 61.72 ลบ.ม./วินาที เพื่อควบคุมให้แม่น้ำยมสายหลักมีระดับน้ำต่ำลง ทำให้น้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่มอก ระบายลงแม่น้ำยมได้ พร้อมกับผันระบายน้ำเข้าคลองเชื่อมแม่น้ำยม ผ่านคลองต้นข้อ และคลองบ้านหลุม รวม 42 ลบ.ม./วินาที อีกด้านหนึ่งจะใช้ปตร.บ้านยางซ้าย ลดการระบายน้ำไปยังด้านท้าย เพื่อให้น้ำจากทุ่งทะเลหลวง และคลองแม่รำพัน สามารถระบายลงสู่แม่น้ำยมได้ สำหรับพื้นที่หน่วงน้ำทุ่งบางระกำ จ.พิษณุโลก ปัจจุบัน(23 ก.ย. 64)มีการรับน้ำเข้าทุ่งไปแล้ว 113,594 ไร่ คิดเป็นปริมาณน้ำประมาณ 149.78 ล้าน ลบ.ม ร้อยละ 40 ของความจุ ยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 250 ล้าน ลบ.ม. กรมประมง ได้ปล่อยพันธุ์ปลาลงทุ่งบางระกำแล้ว 3 ล้านตัว เพื่อให้ราษฎรในพื้นได้ทำประมงทดแทนรายได้ทางการเกษตรในช่วงฤดูน้ำหลาก ทั้งนี้ ได้กำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่ ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำท่าอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบความมั่นคงของอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ สำรวจพื้นที่เสี่ยงพร้อมนำเครื่องจักร เครื่องมือ อาทิ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เข้าติดตั้งพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที ที่สำคัญให้ทุกโครงการชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำยม บูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับรู้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำจากทางหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วยเหลือสามารถร้องขอไปยังโครงการชลประทานในพื้นที่ หรือโทร1460 สายด่วนกรมชลประทาน ได้ตลอดเวลา ในการนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน ยังได้เข้าพบ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำและแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ด้วยการจัดทำแผนตรวจสอบความมั่นคงของอาคารชลประทาน แผนเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือ และแผนการระบายน้ำลงพื้นที่หน่วงน้ำต่างๆ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow