แผนฯ13กับการพลิกโฉมประเทศ(2)

ดร.วิชัย พยัคฆโส[email protected]ร่างแผนฯ 13 ของสภาพัฒน์ มีจุดหมายปลายทางในปี 2570 ซึ่งสภาพัฒน์ได้ประเมินไว้ว่าประเทศไทยจะสามารถพลิกโฉมประเทศได้ด้วยมาตรการของแผนและกลยุทธที่มีรายละเอียดได้ผลสรุป ดังนี้-เศรษฐกิจมูลค่าสูงบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม1.ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายมีศักยภาพสูง2.การแข่งขันทางการค้าเปิดกว้างและเป็นธรรม3.ระบบนิเวศตอบโจทย์เศรษฐกิจสมัยใหม่4.ส่งเสริมการค้า การลงทุนและนวัตกรรม-การผลิตและบริโภคมีความยั่งยืน1.การใช้ทรัพยากรในการผลิตและบริโภคมีประสิทธิภาพ2.ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม3.การปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกน้อยลง-สังคมแห่งโอกาสสำหรับทุกกลุ่มคนและทุกพื้นที่1.ทุกกลุ่มคนมีโอกาสในการยกระดับสถานะ2.คนไทยทุกคนได้รับสวัสดิการที่เพียงพอต่อคุณภาพชีวิต3.ความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่ลดลง-กำลังคนสมรรถนะสูง1.คนไทยมีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่2.กำลังแรงงานมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน3.ระบบการศึกษาและพัฒนาทักษะได้มาตรฐานมีทางเลือกหลากหลาย-พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่1.กฎระเบียบโครงสร้างพื้นฐานเอื้อต่อการปรับเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล2.มีความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโรคระบาดเพิ่มขึ้น3.การบริหารจัดการของรัฐยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพนับเป็นบทสรุปส่งท้ายให้มองเห็นอนาคตได้บ้าง คงต้องอยู่ที่การจัดการภาครัฐในการดำเนินภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปลี่ยนแนวคิดเพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะภาคการเมืองต้องเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีความมั่นคง จึงขึ้นอยู่กับแผนภาคปฏิบัติและกลยุทธ์ที่จะต้องจริงจังต่อแผนดังตัวชี้วัดของสภาพัฒน์ จะสำเร็จหรือไม่ในฉบับหน้า

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐