โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษจำนวน565ราย

วันที่ 29 ก.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการ มาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 565 ราย ดังนี้ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/046/T_0006.PDF

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐