เกษตรที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอนชวนเกษตรกรเรียนรู้การพัฒนากาแฟอาราบิก้าแบบครบวงจรนำไปปรับใช้ในพื้นที่สร้างรายได้เสริมที่ยั่งยืน

กาแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก และเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยปีละพันล้านบาท โดยเฉพาะเกษตรกรบนพื้นที่สูง ซึ่งปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า สามารถสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกร ลดการตัดไม้ทำลายป่า ลดปัญหาการเผาป่า และหมอกควัน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่ ยังมีการจัดการแปลงกาแฟแบบดั้งเดิมตามวิถีธรรมชาติ ซึ่งส่งผลให้คุณภาพของผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งยังพบปัญหาในเรื่องของโรคและแมลงศัตรู ส่งผลต่อคุณภาพและรสชาติของผลผลิตกาแฟอาราบิก้า ในปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดให้กาแฟอาราบิก้า เป็นพืชยุทธศาสตร์อันดับต้น ๆ ของจังหวัด ฯ และมีแนวคิดจัดทำยุทธศาสตร์กาแฟอย่างเป็นระบบ ตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ภายใต้แนวคิด วนเกษตรกาแฟป่า เป็นกาแฟรักษาป่า ที่ไม่ทำลายระบบนิเวศก์ และสิ่งแวดล้อมนายยุงยุทธ อ่อนอุระ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ( เกษตรที่สูง ) ได้กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่เหมาะแก่การปลูกกาแฟ อาราบิก้าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย แหล่งปลูกกาแฟหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง แหล่งปลูกกาแฟรอง ได้แก่ในบางพื้นที่ของ อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า อำเภอเมือง และอำเภอสบเมยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ( เกษตรที่สูง ) เล็งเห็นถึงการพัฒนากาแฟอาราบิก้า และยกระดับการพัฒนาเป็นพืชต้นแบบและพืชยุทธศาสตร์ของศูนย์ มุ่งเน้นให้เกษตรกรปลูกกาแฟร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน เน้นหนักในการส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ ได้อย่างยั่งยืนโดยปัจจุบัน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ( เกษตรที่สูง ) มีการจัดการกาแฟอาราบิก้าแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการเพาะเมล็ด ไปจนกาแฟแปรรูปพร้อมรับประทาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร เกษตรกรที่สนใจ สามารถเข้ามาศึกษาและนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตน ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ( เกษตรที่สูง ) โทร.097-9206304

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐