ชาวบ้านราชสถิตย์เร่งอุดน้ำซึมใต้พื้นดินบริเวณริมเขื่อนเจ้าพระยาหวั่นซ้ำรอยจรเข้ร้องจัดเวรยามเฝ้าระวังช่วงกลางคืน

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานที่บริเวณถนนริมเขื่อนแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ ม.4 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง ภายหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่ามีน้ำซึมบริเวณใต้ถนนริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา จึงไปตรวจสอบ พบชาวบ้านและกำลังทหารจาก ร.31พัน3 รอ. หน่วยทหารประจำพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอไชโย เจ้าหน้าที่ อบต.ราชสถิตย์ พร้อมชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียง กำลังเร่งช่วยกันอุดรูน้ำที่ซึมจากใต้ดิน โดยนกระสอบำทรายมาปิดปากทางน้ำออก พร้อมนำเสาเข็มมาปักเพื่อทำแนวกั้น ขณะที่พื้นที่ใกล้เคียงหลังทราบข่าว ต่างมาช่วยกันก่อกระสอบทรายเพิ่มขึ้น บางพื้นที่นำทรายที่กรอกไว้มาสนับสนุนอย่างเต็มที่ หากอุดไม่อยู่น้ำจะทะลักเข้าพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต.ราชสถิตย์ ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง สร้างความเสียหายหลายร้อยหลังคาเรือน สำหรับถนนบริเวณใกล้เคียงที่มีน้ำรั่วซึมมานั้น ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2554 มวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเคยรั่วซึมเข้ามาแล้วครั้งหนึ่ง แต่สามารถป้องกันไว้ได้ ต่อมาได้มีการซ่อมแซมจนใต้พื้นถนนเป็นปกติ แต่ในช่วงฤดูน้ำหลาก ระดับน้ำจะสูงขึ้นและกัดเซาะเป็นโพรงขนาดใหญ่ จนทำให้ถนนฝั่งริมแม่น้ำทรุดตัวลงยาวกว่า 20 เมตรมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อ 3 -4 ปีที่ผ่านมา ทางชลประทานได้ทำการก่อสร้างเขื่อนขึ้น และทำการซ่อมแซมจนสร้างเขื่อนสำเร็จ และใช้งานมาโดยตลอด แต่ในปีนี้ระดับน้ำสูงกว่าทุกปี ประกอบกับกระแสน้ำที่ไหลผ่านค่อนข้างแรง ทำให้มวลน้ำกัดเซาะเข้าพื้นดินใต้ถนนจนเป็นโพรงกว้างขนาด 40 – 50 เซนติเมตร อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ได้นำไฟสปอต์ไลท์ มาติดตั้งเพื่อเป็นแสงสว่างในเวลากลางคืน เนื่องจากจะมีการจัดเวรยามเพื่อเฝ้าระวัง เกรงว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนที่ ต.จรเข้ร้อง เพราะพื้นที่บริเวณนี้ไม่เคยถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกับ ต.จรเข้ร้อง มาก่อน ขณะนี้จังหวัดอ่างทองมีพื้นที่ประสบอุทกภัย จํานวน 7 อําเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.ป่าโมก อ.ไชโย อ.วิเศษ ชัยชาญ อ.แสวงหา อ.โพธิ์ทอง และ อ.สามโก้ รายละเอียดดังนี้ อ.เมือง บริเวณ ต.ตลาดกรวด ต.ย่านซื่อ อ.ไชโย บริเวณ ต.เทวราช ต.ไชยภูมิ ต.หลักฟ้า ต.ไชโย ต.จระเข้ร้อง อ.ป่าโมก บริเวณ ต.บางปลากด ต.บางเสด็จ ต.โผงเผง ต.นรสิงห์ อ. วิเศษชัยชาญ บริเวณ ต.บางจัก พื้นที่การเกษตรน้ําท่วมขัง จํานวน 2,550 ไร่ อ.แสวงหา พื้นท่ีการเกษตรน้ําท่วมขัง จํานวน 2,815 ไร่ อ.โพธ์ิทอง พื้นที่การเกษตรน้ําท่วมขัง จํานวน 2,680 ไร่ อ.สามโก้ พ้ืนท่ีการเกษตรน้ําท่วมขัง จํานวน 700 ไร่ ปัจจุบันระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําน้อยมีแนวโน้มสูงขึ้นตามปริมาณการระบายน้ําของเขื่อนเจ้าพระยา คาดว่าถ้าระดับน้ําต่ํากว่าตลิ่ง สถานการณ์จะคล่ีคลายภายใน 3-4 สัปดาห์ ส่วนในพ้ืนที่ลุ่มถ้าไม่มีฝนตกจะคลี่คลาย ภายใน 2-3 สัปดาห์ โครงการชลประทานอ่างทอง ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา รวม 12 เคร่ือง พร้อมท้ังแจ้งเตือนข่าวสาร สถานการณ์น้ําและการระบายน้ําเข่ือนเจ้าพระยาให้ประชาชนรับทราบ และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิด สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. เหนือ + 17.44 ม.(รทก) ท้าย + 16.20 ม.(รทก) ระบาย 2,779 ลบ.ม/วินาที

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐