ตร.จัดโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการและผู้บังคับการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

วันที่ 25 ต.ค. 64 ที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถ. วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการหรือเทียบเท่า และผู้บังคับการหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดบพล.ต.อ. สุวัฒน์ ให้เกียรติในการบรรยายพิเศษแก่ข้าราชการตำรวจระดับผู้นำหน่วยที่เข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อ “ทิศทางตำรวจยุคใหม่”

โครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำหน่วยได้รับทราบถึงนโยบายและทิศทางการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำหน่วยได้รายงานปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ทราบ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สู่ระดับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร อยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ในการเป็นผู้บรรยายพิเศษหัวข้อต่าง ๆ โดย วันที่ 25 ต.ค. 64 มีการบรรยายหัวข้อ “อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารงานจราจร” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท. ปรีชา เจริญสหายานนท์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

และหัวข้อ “การบริหารงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน/ การป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร และหัวข้อ “การป้องกันปราปรามหนี้นอกระบบ” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร

26 ต.ค. 64 มีการบรรยายหัวข้อ “จเรตำรวจในยุค Disruption” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร ,หัวข้อ “การสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงและข่าวปลอม (Fake News)” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ. สุทิน ทรัพย์พ่วง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร และ หัวข้อ “การป้องกันปราปบรามเพื่อความสงบสุขของสังคม (ยาเสพติด(ชุมชนยั่งยืน)/ค้ามนุษย์/ พื้นที่ปลอดภัย (Safety zone)/ Cyber Village) บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร

27 ต.ค. 64 มีการบรรยายหัวข้อ “ประสบการณ์งานสืบสวน” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ,หัวข้อ “หนี้สินตำรวจควรแก้อย่างไรให้ถูกทาง” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.ท. ปรีชา
เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร
แบะหัวข้อ “ผู้นำแบบไหนที่องค์กรต้องการ (การสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา/ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร/ การพัฒนางานอำนวยการและเทคโนโลยี/ การบริหารที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตร./ แอปพลิเคชันแทนใจ/ Personnel blueprint&career path)” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ. ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดสัมมนาผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการหรือเทียบเท่า และ ผู้บังคับการหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อมอบนโยบายและทิศทางการปฏิบัติงาน ให้นำไปพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค. 64 การดำเนินงานในการจัดการสัมมนาฯ ได้ยึดหลักการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด และมีการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วย Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่ทุกคนก่อนเข้าร่วมการสัมมนาฯ พร้อมจัดสถานที่ให้เหมาะสม โดยยึดหลักด้านสาธารณสุข ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสวมใส่หน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่าง รวมถึงมีการตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจลในพื้นที่การจัดงาน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐