ปศุสัตว์ปลื้ม!!คว้ารางวัล"THAILANDDIGITALTRANSFORMATIONAWARD2021"

วันที่ 26 ต.ค.64 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีรับรางวัลในงาน “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARD 2021” โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนิตยสาร B+ จับมือ ETDA เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจไทยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับการทำงานและปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล ในครั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021 ประเภท CUSTOMER EXPERIENCEม DATA & INSIGHTS จากโครงการ “จัดทำมาตรฐานข้อมูลกลาง กรมปศุสัตว์ (DLD DATA STANDARD)” จาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความเป็นเลิศในด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ ยุคดิจิทัล

นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งกรมปศุสัตว์ภายใต้การนำของนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของหน่วยงานไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) เนื่องจากกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่มีการให้บริการแก่ประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ทั้งด้านการสนับสนุน การส่งเสริม มาตรฐานการควบคุมและเฝ้าระวังด้านปศุสัตว์ของประเทศ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุคที่มีการนำเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และทั่วโลก

โดยกรมปศุสัตว์ได้มีการปรับเปลี่ยนทั้งในด้านการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการพัฒนาระบบฯ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการทำงาน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ด้านบุคลากร กรมปศุสัตว์สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพ Upskills Reskills ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านดิจิทัลของบุคลากรอย่าง ด้านปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน กรมปศุสัตว์ มีการนำเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการดำเนินงานต่างๆ ทั้งการออกนโยบายที่สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน การลดใช้สำเนา การติดต่อหน่วยงานด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว โดยประเด็นที่สำคัญที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการด้านข้อมูล เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก เพราะแต่ละหน่วยงานเมื่อมีการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ก็ต่างมีข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และจะต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ถูกต้อง และชัดเจน ซึ่งกรมปศุสัตว์มีความมุ่งหวังที่จะเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven Organization) และการนำข้อมูลมาช่วยในการวางแผน ตัดสินใจและสนับสนุนในการบริหารงานด้านปศุสัตว์ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเกษตรกรอย่างสูงที่สุด

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกลาง กรมปศุสัตว์ (DLD Data Standard) เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานด้านข้อมูลที่สำคัญ และเป็นการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมปศุสัตว์ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 เพื่อให้กรมปศุสัตว์ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่ และให้มีการ บูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ อันจะนำไปสู่ การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีระบบการทำงานและข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐอย่างมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปิดเผยและโปร่งใส รวมทั้งประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐