ตรังมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร

นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอหาดสำราญ และประมงอำเภอปะเหลียน ได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรเจ้าของศูนย์ที่เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง ศพก. เครือข่ายด้านประมง) เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ด้านประมงในชุมชน เพื่อให้เป็นจุดถ่ายทอดการเลี้ยงสัตว์น้ำในครัวเรือนเพื่อบริโภค เป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในภาวะวิกฤต และถ้าเหลือจากการบริโภคก็สามารถขายเป็นรายได้ให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่ม

โดยได้สนับสุนน พันธุ์ปลาดุกรัสเซีย พันธุ์ปลานิล พันธุ์ปลากดเหลือง อาหารปลาดุกขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ กระชังมุ้งเขียวอนุบาลปลา และกล่องพลาสติกเลี้ยงปู ให้ ศพก.เครือข่ายด้านประมง 12 ราย (แห่ง) อำเภอปะเหลียน 6 ราย อำเภอหาดสำราญ 6 ราย ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมง จำนวน 12 ราย (แห่ง) ใช้ในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านประมงในชุมชนตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

สำหรับในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ได้สนับสนุนวัสดุการเกษตรให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง ทั้งจังหวัดใน 10 อำเภอ รวม 60 แห่ง จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 119,500 บาท ได้แก่ กระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ กล่องพลาสติกเลี้ยงปู พันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่พันธุ์กบ ปลากดเหลือง ปลาจาระเม็ด ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาทับทิม ปลานิล ปลาหมอ รวมทั้งอาหารกบ อาหารปลากินพืช และปลากินเนื้อ เพื่อให้เกษตรกรไปดำเนินการเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ ศพก.ด้านประมงให้กับชุมชนต่อไป./////

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow